Geee Sheng Machinery & Engineeging Pte. Ltd.
39 Senkoko Drive
Singapore 758224
Singaore

Tel.: + 65 6543 1626
Fax: + 65 6542 3683

Web-site: www.geesheng.com.sg

Contact person:
Mr. John Ong, Managing Director
Mob.: + 65 9836 3634
E-mail: johnong@geesheng.com.sg